Postovani, vlasnik sam stana povrsine 38 m2 koji sam kupila pre braka 2006.godine i za koji je placen porez na prenos apsolutnih prava. Suprug i ja smo kupili sada stan povrsine 58 m2 koji se vodi na oboje/susvojina. Njemu je to prvi stan, a imamo i dete od 4 godine. Interesuje me da li i u kom procentu mozemo ostvariti pravo na oslobodjenje od placanja poreza na prenos apsolutnih prava za taj stan? Hvala

Poštovana,

naš Zakon o porezima na imovinu o oslobođenju od poreza na prenos apsolutnih prava kaže sledeće: „porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (u daljem tekstu: odgovarajući stan), pod uslovom da:

1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. “ (čl. 31a ZPI).

Budući da se ovde javlja problem tumačenja ove norme u slučaju kada stan stiču supružnici čija se imovina smatra zajedničkom, a jedan od supružnika već ima u svojoj posebnoj imovini stan, od presudnog značaja za ispravno tumačenje ove odredbe je službeno mišljenje koje je dalo ministarstvo finansija (Mišljenje br. 430-03-00018/2008-04 od 22.2.2008. godine) u kome se kaže: “U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, a uzimajući u obzir odredbe Porodičnog zakona pravo na poresko oslobođenje iz čl. 31a i 31b Zakona o porezima na imovinu, odnosno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost iz člana 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost, može da ostvari kupac prvog stana koji, pored ostalih propisanih uslova, od 1.7.2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije, što znači da nije imao pravno valjan pravni osnov za sticanje prava svojine (odnosno susvojine) na svoje ime na stanu u Republici Srbiji (npr. ugovor, pravnosnažnu sudsku odluku, sporazum o deobi), nezavisno od toga da li supružnik tog kupca ima na svoje ime uknjižen stan.”.

Dakle, u konkretnom slučaju ovo znači da će Vaš suprug moći da ostvari pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava za prvi stan za površinu koja za njega, kao kupca, iznosi 40m2, kao i za površinu koja za Vaše dete, kao člana porodičnog domaćinstva, iznosi 15m2.

Kako Vi već imate stan koji ste kupili pre stupanja u brak i koji se time smatra Vašom posebnom imovinom (shodno čl. 168. st. 1. Porodičnog zakona) nećete u konkretnom slučaju imati pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava u delu koji se odnosi na 15m2 koji bi Vam pripadali kao članu porodičnog domaćinstva.

Dakle, poresko oslobođenje će se ostvariti za površinu stana u iznosu od 55m2, dok ćete za preostalu razliku od 3m2 biti u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava.

Vaš Mladi Pro Bono