Postovani, Priveden sam jer su me inspektori nasli 0.8g(paket)marihuane, to mi je prvo delo i ranije nisam bio osudjivan, nisam imao nikakve veze sa policijim. Kakva kazna je u opticaju? Ukoliko budem osudjen novcano i uslovno da li ce to da mi predstavlja problem za dobijanje vize u buducnosti?

Poštovani,

U ovom slučaju radi se o krivičnom delu Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a st.1 Krivičnog zakonika Republike Srbije. On tačno glasi: “Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne”. Nemojte se odmah plašiti osude, već razmotrite neke druge mogućnosti koje Vam pravni sistem Srbije pruža.

            Prema praksi Vrhovnog suda Srbije na osnovu Krivičnog zakonika iz 2006. godine u ovakvim slučajevima neovlašćeno držanje male količine tzv. lake opojne droge radi sopstvene upotrebe, neosuđivanost okrivljenog, njegovo kajanje i korektno držanje pred sudom, mladost okrivljenog i činjenica da je zaposlen, predstavljaju olakšavajuće okolnosti koje su osnov za oslobođenje okrivljenog od kazne “(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Kž. I 316/2007 od 15.3.2007. godine) Iz obrazloženja presude: ” Te okolnosti ogledaju se u činjenici da je okrivljeni do sada neosuđivan, izrazio je iskreno kajanje i korektno se držao pred sudom, a radi se o maloj količini od 0,25 grama droge i to marihuane, koja spada u tzv. lake droge, okrivljeni je i mlad, jer je iz spisa predmeta vidljivo da je u vreme izvršenja krivičnog dela u pitanju imao 24 godine, a ima stalno zaposlenje. Navedene olakšavajuće okolnosti, i po oceni Vrhovnog suda Srbije, opravdavaju oslobađanje okrivljenog od kazne, po navedenom zakonskom osnovu, i iste ukazuju i da će se bez izricanja kazne, time što je okrivljeni samo oglašen krivim za predmetno krivično delo, postići svrha kažnjavanja predviđena članom 42. KZ, opšta i specijalna prevencija”.

Dakle iz sudske prakse vidimo da, to što se radi o marihuani, kao lakoj vrsti droge, o maloj količini, za sopstvenu upotrebu, bez ugrožavanja drugih lica, sa odsustvom štetnih posledica dela, neosuđivanost, kajanje, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, starosna dob su okolnosti, koje, ako budu bile istaknute u toku krivičnog postupka (ili bolje rečeno isticane) mogu itekako dovesti do oslobađajuće presude. Ovde treba napomenuti i opšta pravila o odmeravanju kazne koja su predvišena članom 54 Krivičnog zakonika Republike Srbije  u stavu (1) Sud će učiniocu krivičnog dela odmeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), a naročito: stepen krivice, pobude iz kojih je delo učinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, raniji život učinioca, njegove lične prilike, njegovo držanje posle učinjenog krivičnog dela a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog dela, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. (2) Pri odmeravanju novčane kazne u određenom iznosu (član 50) sud će posebno uzeti u obzir i imovno stanje učinioca.

            Druga mogućnost, kako predviđa član 56 KZ-a je ublažavanje kazne: Sud može učiniocu krivičnog dela izreći kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne, kad zakon predviđa da se učinilac može osloboditi od kazne a sud ga ne oslobodi od kazne ili utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti i oceni da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja. Članom 57 stav 1,tačka 7 predviđena je granica ublažavanja za krivično delo koje je Vašem slučaju u pitanju : “Ako je za krivično delo propisana kazna zatvora bez naznačenja najmanje mere, umesto zatvora može se izreći novčana kazna ili rad u javnom interesu”. Sve o radu u javnom interesu možete pročitati u članu 52 Krivičnog zakonika Republike Srbije, a novčana kazna za ovo krivično delo može biti dosuđena u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara. U oba slučajeva ste osuđeni i to se piše u kaznenoj evidenciji.

Međutim, članom 283 Zakona o krivičnom postupku je predviđeno da  javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više obaveza propisanu tim članom. Ako osumnjičeni u roku izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu. U tom slučaju, nema suđenja, nema pisanja u kaznenu evidenciju, samo treba da se dogovorite sa javnim tužiocem i da izvršite obaveze koje Vam on odredi, a koje možete pročitati u ovom članu.

 

Srdačno,

Bela Prendivoj, MLADI PRO BONO