Poštovani, deka kome je sin preminuo poklanja unucima(deci preminuloga) stan vrednosti od oko XXXeur u Beogradu. Da li se plaća sudska taksa na ovaj ugovor o poklonu i koliko-orijentaciono? Hvala.

Poštovana,

Što se tiče sudskih taksi za overu ugovora, prema Tarifnom broju 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudksim taksama sledi da ćete za dobijanje okvirne cifre morati da saberete vrednost pod A i vrednost pod B ili C (u zavisnosti od toga da li navodite ):

A)    Za molbu, usmenu ili pismenu, kojom se traži overavanje potpisa, plaća se 70 dinara.  Plaća se 160 dinara za  overu potpisa, odnosno rukopisa. Do sada, to je sledeća računica: broj potpisnika x broj primeraka ugovora (i primerak za sud se računa) x 160 dinara + 70 dinara. Primer : 3 x 4 x 160 + 70 = 1990 dinara.

B)     U ugovoru je naznačena vrednost stana koji je predmet ugovora o poklonu – (pr. 45.000 evra ili 5.310.000 dinara po današnjem srednjem kursu evra). Za novozaključene  ugovore, čija je vrednost preko 1.000.000 dinara plaća se taksa od 12.600 dinara, uvećano za 25% od vrednosti ugovora, a najviše 39.000, s tim što se za overu potpisa ugovora o poklonu plaća 50% od te takse.

PRIMER: (12.600 din. + 25%  5.310.000 din.) =  (12.600 din. + 1.327.500 din.) = 1.340.100 din, ali pošto je najviši iznos takse 39.000 din. onda bismo tu vrednost podelili sa 2 (jer je za overu ugovora o poklonu  50% od takse) i dobili bismo 19.500 dinara.

C)    U ugovoru nije naznačena vrednost stana koji je predmet ugovora o poklonu – Ako je vrednost ugovora procenjiva, ali nije označena, za overu potpisa na ugovoru plaća se 1.900 dinara, (tj. 1900 x 2, ali pošto je za ugovor o poklonu 50% od te vrednosti, svodi se na isto).

Što se tiče poreza na poklon, članom 21 stav 1 tačka 1 Zakona o porezima na imovinu je predviđeno da porez na poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda; Članom 9 Zakona o nasleđivanju je predviđeno da prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci. Konkretno, da je poklonoprimčev otac živ, on bi bio pripadnik prvog naslednog reda, ali pošto nije, prvom naslednom redu pripadaju njegova deca, prema pravu predstavljanja,predviđenom u članu 10 Zakona o nasleđivanju. Članom 35. je predviđeno da je obveznik poreza na poklon dužan da podnese poresku prijavu (kupuje se u knjižarama), sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze (u ovom slučaju dokaz o tome da su poklonoprimci poklonodavčevi unuci, kao i ugovor o poklonu), u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze u ovom slučaju od dana zaključenja ugovora o poklonu (član 17 stav 2). Prijava se  podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik prima na poklon.

Što se tiče taksi za uknjižbu prava svojine, Tarfinim brojem 15 Zakona je propisano da, ako je snov na osnovu koga se ima izvršiti upis ugovor o poklonu, plaća se 980 dinara, bez obzira na vrednost prava koje se upisuje.

Srdačno,

MLADI PRO BONO