Muskarac sa kojim sam imala intimni odnos, snimio je to bez mog znanja. Kaže da ce snimak pustiti na netu. Ocajna sam, molim vas dajte mi savet

Poštovana,

Članom 144. Krivičnog zakonika propisano je krivično delo neovlašćenog fotografisanja. Stavom 1. ovog člana propisano je da  – Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Članom 145. istog zakonika propisano je krivično delo Neovlašćenog objavljivanja i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Ovde je, takođe u stavu, 1. propisano da – Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži i time osetno zadre u lični život tog lica,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.
Pod objavljivanjem se svakako podrazumeva i objavljivanje na internet. U svakom slučaju Vi već sada možete podneti krivičnu prijavu protiv lica koje vas je neovlašćeno snimalo a za krivično delo iz člana 144. KZ. I jedno I drugo krivično delo gone se isključivo po privatnoj tužbi tako da je potrebno da Vi lično kao oštećena podnesete privatnu tužbu nadležnom sudu u roku od tri meseca od dana kada ste saznali za krivično delo i učinioca. Takođe pored krivičnog gonjenja, Vi možete protiv okrivljenog pokrenuti I građansku parnicu u kojoj biste zahtevali naknadu štete zbog povrede ugleda I povrde prava na privatnost.

 

S poštovanjem,

 

Mladi Pro Bono