Izumeo sam jedan novi tehnološki proizvod koji moze biti široko primenjen u privredi. Zanima me koji bi tip ugovora trebalo da zakljucim sa osobom koja je investirala u moj dosadašnji rad i koja želi da kada patent bude registrovan na njega- da ona bude nosilac prava na isto. U tom pogledu se ja ne protivim,ali me dakle samo zanima koju vrstu ugovara trebamo da zakljucimo, tj.: 1) Da li je uopste takav ugovor dopusten i da li postoji; 2) Koji su uslovi za njegovo zakljucenje; 3)Da li je dopušteno da u istom ugovorimo koliki ce biti moj udeo,a koliki njegov udeo kada se ostvari zarada u pogledu tog proizvoda,tj kad on bude implementiran u privredi.

Poštovani,

Takav ugovor je dopušten i predviden našim Zakonom o patentima, koji u clanu 44., koji kaže da pravo na podnošenje prijave, prava iz prijave, kao i pravo na patent ili mali patent mogu biti u celini ili delimicno predmet prenosa prava na osnovu ugovora o prenosu prava.
Prenos prava iz stava 1. ovog clana upisuje se u odgovarajuci registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava, podnosioca prijave ili sticaoca prava.Nadležni organ iz ovog stava je Zavod za intelektualnu svojinu, kom treba podneti Zahtev za upis prenosa patenta (formular možete nacina adresihttp://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_patenti/p-3.pdf).

U clanu 45. Zakon govori o sadržini takvog ugovora, i kaže da se ugovor o prenosu prava iz stava 1. ovog clana sastavlja u pisanoj formi i narocito sadrži: datum zakljucenja, ime i prezime ili poslovno ime ugovornih strana, prebivalište, boravište ili sedište ugovornih strana, broj prijave ili registarski broj priznatog prava, kao i visinu naknade, ako je ugovorena.

U pogledu naknade, postoje različiti modaliteti njenog odredivanja, što je ostavljeno na volju ugovornim stranama.

Treba još napomenuti da i sam obim prava koji Vi odlucite da prenesete na Vašeg ugovornika može biti drugačiji. Naime, svaki patent u sebi sadrži različita imovinska ovlašcenja, kao i moralna prava- da budete priznati kao pronalazač, da Vaše ime bude uvek naznačeno, i sl. Dok moralna prava nikome ne možete preneti, drugim licima možete prenositi imovinska ovlašcenja u razlicitom obimu. Ukoliko Vi zakljucite sa Vašim ugovornikom ugovor o prenosu prava, vremenski neogranicen to bi njemu dalo mogucnost da sa imovinske tacke gledišta potpuno slobodno raspolaže patentom, dok Vi istovremeno bivate lišeni te mogucnosti, i osim isplacene naknade nemate nikakve prihode od patenta. S druge strane, Vi biste mogli zakljuciti ugovor o licenci sa Vašim ugovornikom, cime biste Vi ostali nosilac patenta, dok biste ugovorniku preneli pravo privrednog iskorišcavanja patenta. Medutim, ukoliko ste Vi saglasni sa tim da želite da patent bude registrovan na ime Vašeg ugovornika, onda treba zakljuciti ugovor o prenosu prava poštujuci formu predvidenu Zakonom, u njemu ugovoriti naknadu u odgovarajucem iznosu, i podneti zahtev Zavodu za upis prenosa patenta.

Vaš Mladi Pro Bono