Da li se može osporavati testament koji se otkuca na računaru i potpiše od strane ostavioca bez datuma i svedoka i koji poseduje označeno lice u testamentu – naslednik?

Poštovani,

 

Zakon o nasleđivanju izričito predviđa forme u kojima zaveštanje može biti sačinjeno, a sve u cilju osiguranja da se radi o stvarnoj volji zaveštaoca. Da bi testament otkucan na računaru bio punovažan, on mora ispunjavati uslove koji su navedeni u članu 85. Zakona o nasleđivanju- pismeno zaveštanje. Dakle, zaveštalac mora u prisustvu dva svedoka izjaviti da je pismeno pročitao i da ga priznaje za svoj testament, i na kraju ga mora potpisati. Dakle, prisustvo svedoka je neophodno za punovažnost ove forme testamenta, a i svedoci moraju ispunjavati uslove koji su propisani zakonom, članom 112.-

Zaveštajni svedoci moraju biti pismeni, punoletni i poslovno potpuno sposobni, izuzev kod usmenog zaveštanja, kada svedoci ne moraju biti pismeni.

Ne mogu biti zaveštajni svedoci niti mogu sačiniti zaveštanje po zaveštaočevom kazivanju u svojstvu sudije, odnosno ovlašćenog lica ako se zaveštanje sačinjava po pravilima sudskog zaveštanja: potomci zaveštaočevi, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci i usvojioci, njegovi srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva zaključno, supružnici svih tih lica i supružnik zaveštaočev.

Forma zaveštanje kod koje nisu neophodni svedoci je svojeručno zaveštanje, za koje je neopdhodno da tekst zaveštanja bude svojeručno napisan, kao i potpisan od strane zaveštaoca.

 

Mladi Pro Bono