18.07.2012. SAM PRIVREDNOM SUDU U NIŠU -STEČAJNOM SUDIJI PODNELA ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE RADI PRIJAVLJIVANJA POTRAŽIVANJA AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU,U SKLADU SA ČLANOM 3. UREDBE O EVIDENTIRANJU DOSTALIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA,SL.GLASNIK RS ,BR.23/2012. RADILA SAM U DRUŠTVENOM PREDUZEĆU /PRIVREDNOM DRUŠTVU SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM XXX U NIŠU .PRIVREDNI SUD MI JE IZDAO TU POTVRDU ,ALI SAM ČULA DA TREBA DA SE IZVADE PRESUDE I DA SE OBRAČUNA KAMATA U NEKOJ AGENCIJI,PA VAS MOLIM DA MI KAŽETE GDE TO DA IZVADIM I ŠTA DALJE SA TIM. JA NISAM UGROŽENO LICE ALI SE NADAM DA ĆETE MI ODGOVORITI JER SE RADI O VELIKOM BROJU RADNIKA KOJI SU BILI ZAPOSLENI U TOJ FIRMI A SADA NEZNAJU KAKO DA OSTVARE SVOJA PRAVA .

Poštovana,
Na osnovu člana 5. Uredbe o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa („Službeni glasnik RS”, broj 57/12),Ministar ekonomije i regionalnog razvoja je doneo Pravilnik o načinu dostavljanja i obrascu prijave potraživanja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa. Ovim Pravilnikom je propisano da za prijavljivanje potraživanja iz radnih odnosa potrebno sledeće:
• PRIJAVA sadržana u Obrascu broj 1 – koji možete preuzeti na sledećem linku http://www.priv.rs/upload/document/pravilnik_o_evidentiranju.pdf. Ona se dostavlja neposredno na pisarnici Agencije za privatizaciju ili putem pošte na adresu: Agencija za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, najkasnije do 5. avgusta 2012. godine, i to u dva primerka.
• Uz prijavu se na istu adresu dostavlja dokumentacija iz člana 3. stav 4. Uredbe:
1) kopija pravnosnažne presude i rešenja o izvršenju nadležnog suda;
2) potvrda nadležnog suda da potraživanje nije namireno u izvršnom postupku na dan 31. decembar 2011. Godine;
*Za dužnika(preduzeće) koji je na dan 31. decembar 2011. godine u stečaju ili likvidaciji potvrdu iz prethodnog stava izdaje organ nadležan za sprovođenje likvidacije odnosno stečaja (stečajni sud koji vodi postupak stečaja).
3) potvrda organizacije za prinudnu naplatu o visini potraživanja na dan 31. decembar 2011. godine i o iznosu i datumu delimičnog izvršenja potraživanja do tog dana. U samoj Prijavi (Obrazac 1) postoje polja u koja treba upisati podatke o potraživanju poverioca na dan 31.12.2011. godine – iznos glavnice, kamate i troškova sudskog postupka. Upravo zato se treba obratiti organizaciji za prinudnu naplatu, kako bi ona izdala ovu Potvrdu i iz nje se ti podaci prepisuju u Prijavu (to je odgovor na Vaše pitanje u vezi sa tim kome se treba obratti za izračunavanjem kamate). Ispod Vam dajemo kontaktu podatke organizacija za prinudnu naplatu NBS u Kragujevcu I Beogradu, kao i Filijale NBS u Nišu, kojoj biste takođe mogli da se obratite I vidite da li može da Vam pomogne u pogledu dobijanja ovih Potvrda, s obzirom da je rok za podnošenje Prijava i ostale dokumentacije 5. avgust 2012. godine.

ODSEK ZA PRIJEM OSNOVA I NALOGA PRINUDNE NAPLATE U KRAGUJEVCU (NBS prinudna naplata)
• Adresa: Kragujevac, Branka Radičevića 16a
• Šef Odseka: 034 307 801
• Fax: 034 307 847
• E-mail: odsekzaprijem@nbs.rs
• Pošt. fah: 195

ODELJENJE ZA PRINUDNU NAPLATU U BEOGRADU:
• Adresa: Beograd, Nemanjina br. 17
• Direktor: 011 333 8365
• Tel.: 011 333 8366
• Fax: 011 333 8388
• E-mail: prinudna.naplata@nbs.rs

NARODNA BANKA SRBIJE – FILIJALA U NIŠU
Milojka Lešjanina 19
• Telefon: 018/257-023
• Faks: 018/247-727
• E-mail: nadezda.simonovic@nbs.rs

Srdačno,
MLADI PRO BONO