Postovani, Molim Vas odgovorite mi da li sudija ima prava da poziva svedoke putem telefona u istrazi i da li sam u obavezi da se odazovem ukoliko mi nije stigao sudski poziv?

Poštovani,

sudija može u istražnom postupku da telefonom poziva svedoka radi davanja iskaza. Ukoliko sudiji nije poznata adresa svedoka (jer je u međuvremenu promenjena ili onaj ko Vas je imenovao za svedoka nema vašu adresu da da sudiji) da bi uputio pismeni poziv, on može ako mu je poznat broj telefona lica koje treba da da iskaz da ovo lice pozove telefonom i obavesti ga o mestu i vremenu u kome treba da se javi radi davanja svog iskaza u svojstvu svedoka.

Kao svedoci pozivaju se lica za koja je verovatno da će moći da daju obaveštenja o krivičnom delu i učiniocu i o drugim važnim okolnostima.

Svako lice koje se kao svedok poziva dužno je da se odazove pozivu, a ako ne postoje određene okolnosti zbog kojih može biti oslobođeno dužnosti svedočenja (srodstvo sa okrivljenim, živi u bračnoj zajednici itd.), dužno je i da svedoči.

Pozivanje svedoka vrši se po pravilu dostavljanjem pismenog poziva, u kome će se navesti ime i prezime i zanimanje pozvanog, vreme i mesto dolaska, krivični predmet po kome se poziva, naznačenje da se poziva kao svedok i upozorenje o posledicama neopravdanog izostanka.

Svedok koji je prilikom ranijeg saslušanja (pre svega u policiji ili javnom tužilaštvu) potvrdio da poseduje tehničke mogućnosti za takvo pozivanje, može se pozivati i elektronskom poštom ili drugim elektronskim prenosiocem poruka, pod uslovom da je takvim načinom pozivanja moguće da se sudu koji svedoka poziva, obezbedi podatak da je svedok primio takav poziv.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik