Vlasnik sam parcele, odnosno placa. Komsija koji ima plac pored mojeg je pre neki dan, bez ikakvog razgovora pobio kocice, usavsi vise od dva metra u moj plac u kojem su odredjeni zasadi. Predlozio sam mu da angazujemo geometre ali on ne zeli ni da cuje, tvrdi da on zna gde su medje. Sta da radim? Da li da sam angazujem geometre ili da ga tuzim Sudu jer mi je pogazio neke zasade. Pozdrav

Poštovani,

u ovakvim situacijama potrebno je obratiti se sudu koji će problem rešiti u vanparničnom postupku uređenja međa. Predlog za pokretanje postupka podnosi se osnovnom sudu koji je nadležan za teritoriju na kojoj se placevi nalaze. Predlog mora da sadrži podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima susednih parcela i o zemljišnim parcelama između kojih se međa uređuje, sa oznakama tih parcela iz zemljišnih i drugih javnih knjiga, kao i razloge zbog kojih se postupak pokreće (čl. 156. st. 2. Zakona o vanparničnom postupku). Nakon što je primio predlog sud može zakazati ročište u zgradi suda na kome će pokušati da vas privoli da sporazumno uredite među, a ukoliko u tome ne uspe održaće ročište na licu mesta uz prisustvo obe strane, veštaka geometra, kao i svedoka koje Vi, ali i Vaš komšija možete predložiti u predlogu za pokretanje postupka ili na ročištu u zgradi suda (čl. 157. ZVP). Sud će Vam u pozivu na ročište naglasiti da podnesete sve isprave i skice i druge dokaze od značaja za uređenje međe, a po mogućstvu da povedete i svedoke (čl. 157. st. 3. ZVP).

Dalje odlučivanje suda zavisi od vrednosti tzv. međaške površine. Ukoliko ona ne prelazi vrednost od 800.000 RSD sud će rešiti na osnovu jačeg prava, a ako to nije moguće, na osnovu poslednjeg mirnog poseda. Ukoliko se spor ne može rešiti ni na ovaj način, sud će međašku površinu podeliti po pravičnosti (čl. 159. st. 1. ZVP).

Sa druge strane, ukoliko vrednost međaške površine prelazi vrednost od 800.000 RSD, a Vi i Vaš komšija se ne možete sporazumeti o načinu na koji sud treba da pristupi određenju međe, postupak uređenja međe će se obustaviti i sud će vas uputiti na parnicu (čl. 160. ZVP).

Vaš Mladi Pro Bono