Sta ako je zaposleni lazno podneo prijavu za mobing na ocigled celog kolektiva i izmislio sve navode zlostavljanja na koje nema ni jednog svedoka? Kakvu on zasluzuje kaznu jer ometa rad i zakon ga stiti do okoncanja postupka koji traje vec godinu dana jer je obavljeno samo pripremno rociste.

Poštovani,

Ukoliko se u sudskom postupku utvrdi da je zaposleni zloupotrebio pravo na zaštitu od zlostavljanja po zakonu se smatra odgovornim za povredu radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti (čl. 11. st. 2. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu). Zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja u smislu ovog zakona čini zaposleni koji je svestan ili je morao biti svestan da ne postoje osnovani razlozi za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, a pokrene ili inicira pokretanje tog postupka sa ciljem da za sebe ili drugog pribavi materijalnu ili nematerijalnu korist ili da nanese štetu drugom licu (čl. 11. st. 2. ZSZR).

Prema Zakonu o radu sankcije za nepoštovanje radne discipline mogu biti: privremeno udaljenje zaposlenog sa rada uz naknadu zarade, privremeno udaljenje zaposlenog sa rada bez naknade zarade, kao i otkaz ugovora u radu. Koja će sankcija biti primenjena na konkretan slučaj zavisi od volje poslodavca, kao i od težine disciplinske povrede.

Vaš Mladi Pro Bono