Poštovani, prijatno sam iznenađen da postoje ljudi i organizacije u Srbiji koji na ovakav način pružaju pomoć svojim građanima!!! Potreban mi je pravni savet vezano za prijavu mesta boravka.Sa svojom četvoročlanom porodicom živim u stanu pokojne majke od 2000. godine u Zemun Polju , kada smo kao raseljena lica došli iz Prištine.Sin se rodio 2001. godine u Zemunu a ćerkica 2009. godine, takođe u Zemunu.Pre par dana otišao sam do Zemunskog SUP-a da produžim prijavu boravka ali su me odbili sa konstatacijom da moram da završim ostavinsku raspravu pa tek onda da se prijavimo na adresi pomenutog stana u kom živimo već 12 godina.Ostavinska rasprava još nije završena iz objektivnih porodičnih razloga.Prilikom prethodnog prijavljivanja imao sam sličnu situaciju ali na moje uporno insistiranje oni su poslali službeno lice koje je napravilo zapisnik i konstatovalo da moja porodica živi u pomenutom stanu od 2000.godine.Tada su za oba deteta uradili prebivaliste a za suprugu i mene boravište, pošto se još nismo odjavili iz Prištinskog supa koji se trenutno nalazi u Niškoj banji.Iz MUP-a Zemun me sada savetuju da se prijavim kod nekog od rođaka ili prijatelja jer po njihovom tumačenju zakona prošli put su mogli a sada nemogu zato što je navodno donet novi zakon. Smatram da sam kao savestan građanin dužan da se prijavim na stvarnu adresu gde živm sa porodicom i da su moja elementarna prava ugrožena. Molim Vas da mi date pravne smernice kako da na najbolji nacin rešim postojeći problem .Nemožemo da završavamo neke elementarne životne stvari bez prijave mesta boravka.

Poštovani,

Novi Zakon o prebivalištu i boravištu iz 2011.  je donet upravo sa idejom da se olakša prijava prebivališta I boravišta licima koja ranije nisu mogla da prijave prebivalište odnosno boravište po odredbama starog zakona i time ostavare niz prava  a pre svega pravo na vađenje ličnih dokumenta.

Članom 3. Zakona o prebivalištu i boravištu iz 2011. godine, prebivalište je regulisano kao mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio. Članom 11. propisano je da Građanin može prijaviti prebivalište po osnovu prava svojine na stanu, ugovora o zakupu stana ili drugom pravnom osnovu. Kako ostavinska rasprava još uvek nije okončana vi ne možete prijaviti prebivalište ni po jednom od ovih osnova. Međutim novi Zakon u st. 2 navedenog člana propisuje sledeće:

Ukoliko građanin ne može prijaviti prebivalište po osnovu navedenom u stavu 1. ovog člana, nadležni organ mu rešenjem utvrđuje prebivalište na adresi:

1) njegovog stalnog stanovanja, ako su ispunjeni drugi uslovi propisani zakonom;

2) prebivališta njegovog supružnika ili vanbračnog partnera;

3) prebivališta njegovih roditelja;

Ovakav postupak uveden je upravo da bi se licima koja su ranije imala problema sa prijavom prebivališta olakšao postupak. Međutim iako je po zakonu Ministarstvo bilo dužno da do 29. februara 2012. donese podzakonske akte kojima bi se ova odreba sprovela u život, to još uvek nije učinjeno. Zakon je svakako na vašoj strani, međutim primena tog zakona je u diskreciji MUP-a. Novi Zakon u članu 29. propisuje da građani koji su prijavili prebivalište pre stupanja na snagu novog zakona nisu dužni da ga ponovo prijavljuju. U članu 30. propisano je da su građani koji su prijavili boravište na teritoriji Republike Srbije pre stupanja na snagu novog zakona dužni da prijave boravište u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog zakona, što znači da vam je krajnji rok za prijavu boravišta 29. novembar 2012. godine. Iako odgovarajuća podzakonska akta nisu doneta, predlažemo vam da u MUP-u zatražite da vam se na osnovu člana 11. st. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, utvrdi prebivalište na adresi na kojoj stanujete. Pomenuli ste da se niste “odjavili iz prištinskog SUPa” . Za ovim sada nema potrebe, s obzirom na to da je nova evidencija elektronska i samim tim nova prijava prebivališta podrazumeva I odjavu stare.  Nije jasno zašto je MUP odbio vašu prijavu boravišta. Zakon jeste izmenjen ali je zakonska definicija boravišta identična onoj iz starog zakona a postupak je isti s obzirom na to da se I dalje primenjuje isti pravilnik koji je donet još 1990. godine. Valja biti uporan.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono