Molim Vas da mi odgovorite da li gradjevinski radnici imaju pravo na beneficirani radni staz, pri tom me posebno interesuje da li to pravo imaju vkv armiraci. Unapred zahvalna

Poštovana,

Predma odredbi čl. 52 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguraniku koji radi na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima i osiguraniku koji radi na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima posle navršenja određenih godina života ne može uspešno obavljati svoju profesionalnu delatnost, staž osiguranja u efektivnom trajanju računa se sa uvećanim trajanjem pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Stepen uvećanja staža osiguranja zavisi od težine, opasnosti i štetnosti rada, odnosno od prirode posla, a može iznositi najviše 50%.

Radno mesto odnosno posao na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem je radno mesto odnosno posao na kome je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne zaštitne mere utvrđene propisima.

Radno mesto odnosno posao na kome se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem je i radno mesto odnosno posao na kome je obavljanje profesionalne delatnosti ograničeno navršenjem određenih godina života ili zbog prirode i težine posla, fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njeno dalje uspešno obavljanje.

Osiguraniku koji radi na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima i osiguraniku koji radi na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima posle navršenja određenih godina života ne može uspešno obavljati svoju profesionalnu delatnost, staž osiguranja računa se sa uvećanim trajanjem pod uslovom da je na radnim mestima odnosno poslovima na kome je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje efektivno proveo ukupno najmanje 10 godina, odnosno ukupno najmanje pet godina ako je utvrđena invalidnost.

Staž osiguranja se uvećava samo za vreme koje je efektivno provedeno na radu.

Prilikom utvrđivanja uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kumulativno se uzima staž osiguranja sa uvećanim trajanjem ostvaren na radnim mestima odnosno poslovima na kome je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne zaštitne mere utvrđene propisima.

Radna mesta, odnosno poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupak i način za njihovo utvrđivanje, kao i stepen uvećanja staža osiguranja utvrđuje ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, na predlog fonda.

Svi građevinski radnici, a posebno VKV armirači nemaju beneficirani radni staž.

U PRAVILNIKU O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010 i 48/2011) u čl. 2. stoji sledeće o beneficiranom radnom stažu za delatnost građevinarstva i to samo za sledeća zanimanja:

17. GRAĐEVINARSTVO

1) Radna mesta: bušač, miner, palioc mina, utovarivač i njegov pomoćnik na probijanju tunela.

2) Radno mesto: makarista.

Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 14 meseci.

U istom pravilniku u čl. 3 stoji da postupak za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staža, koja nisu utvrđena ovim pravilnikom, pokreće fond.

Postupak za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staža može se pokrenuti i na zahtev poslodavca (preduzeće, preduzetnik i druga pravna lica).

Pri pokretanju postupka za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prilaže se stručna dokumentacija izrađena u skladu sa Metodologijom.

Stručnu dokumentaciju izrađuje organizacija registrovana za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Na osnovu svega napisnog iznad, moja preporuka je da pogledate i Ugovor o radu sa poslodavcem i da eventualno tu vidite da li ugovor sadrži neku odredbu o beneficiranom stažu za konkretno zanimanje. Jer je moguće da je poslodavac podneo zahtev da se osim ovih radnih mesta navedenih u Pravilniku i druga zanimanja kod tog poslodavca kvalifikuju kao radna mesta na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje, te se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Saša Milosavljević, diplomirani pravnik