Ako roditelj ima puno starateljstvo nad detetom koje su dobili u zajednickom braku a posle se razveli, da li je potrebna saglasnot drugog roditelja da se dete izvede iz zemlje?

Poštovana,

roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno. Roditelji su ravnopravni u vršenju roditeljskog prava i zabranjena je svaka zloupotreba roditeljskog prava.

Dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih.

Ukoliko dođe do razvoda braka, pa bivši supružnici nastave da žive odvojeno s tim što jedan vrši neposredno roditeljsko pravo i stara se o detetu, odnosno podiže, neguje i vaspitava neposredno to dete, a drugi roditelj vrši posredno roditeljsko pravo i ne stara se neposredno o detetu, dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

Pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi može biti ograničeno samo sudskom odlukom kada je to u najboljem interesu deteta.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo neposredno ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši neposredno roditeljsko pravo.

Pitanjima koja bitno utiču na život deteta, u smislu Porodičnog zakona, smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Roditelj zloupotrebljava prava iz sadržine roditeljskog prava između ostalog i ako na drugi način osim onih koji su propisani Porodičnim zakonom zloupotrebljava prava iz sadržine roditeljskog prava. Posebno, roditelj grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi.

Ukoliko Vi, nameravate da dete izvedete iz zemlje za jedan trajniji period (menjate boravište ili prebivalište deteta) sa tim se mora saglasiti drugi roditelj, u suprotnom bez njegove saglasnosti Vi zloupotrebljavate roditeljska prava koja imate i time kršite roditeljska prava onog roditelja sa kojem dete ne živi.

U svakom slučaju i kada vadite putnu ispravu za maloletno dete u MUP-u će Vam tražiti pisanu saglasnost drugog roditelja koji takođe ima roditeljska prava iako ste razvedeni, zato je najbolje da se o tome što nameravate da dete izvedete iz zemlje sporazumete sa bivšim suprugom. Sve dok supružnik, sa kojim dete ne živi, nije potpuno lišen roditeljskog prava, morate poštovati želje i zakonska ovlašćenja tog supružnika.

Saša Milosavljević, diplomirani pravnik