Pre punih 12 godina zatvorila sam radnju (STR) i ostala duzna doprinose, tacnije Porez na prihode od sam. delatnosti i vlasnicki PIO. Iznos dugovanja je oko XX.XXX dinara glavnog duga i 4 puta toliko kamate. Da li ova dugovanja ikad zastarevaju?

Poštovana,

u Vašem slučaju došlo je do nastupanja apsolutne zastarelosti prava Poreske uprave na naplatu poreza na prihode od samostalne delatnosti. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji pravo na naplatu poreza apsolutno zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo naplatiti (čl. 114ž st.1. ZPPPA).

Što se tiče obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, istim zakonom je utvrđeno kao izuzetak da ova potraživanja ne zastarevaju (čl.  114e ZPPPA).

Vaš Mladi Pro Bono