Postovani, trenutno sam u pregovorima za prodaju svoje 1/3 idealnog dela dvorisnog stana, gde su suvlasnici moja majka i brat. U slucaju da moji majka i brat otudje svoje idealne delove izvodjacu radova da li bi on mogao da pokrene pravni postupak da me primora da mu prodam svoj idealni deo?

Poštovani,

Vi kao suvlasnik imate pravo slobodno raspolagatisvojim suvlasničkim udelom bez saglasnosti ostalih suvlasnika (čl. 14. st. 2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa). Međutim, kada se rešite na prodaju Vašeg suvlasničkog udela, ostali suvlasnici (Vaši majka i brat u konkretnom slučaju) imaju pravo preče kupovine (čl. 5. st. 1. Zakona o prometu nepokretnosti). To znači da ste dužni da pre nego što prodate Vaš suvlasnički udeo isti ponudite ostalim suvlasnicima pod istim uslovima kojima nameravate da ga prodate nekoj drugoj osobi. Pretpostavljam da i Vaši majka i brat takođe u svojini imaju po 1/3 stana, tako da ukoliko su oboje zainteresovani za kupovinu Vašeg udela, imate pravo da izaberete kome ćete ga prodati (čl. 5. st. 3. ZPN).

Ukoliko niko od suvlasnika ne iskoristi pravo preče kupovine, a Vaši majka i brat otuđe svoje delove trećem licu (izvođaču radova), to lice ne bi moglo ni na koji način da Vas primora da mu prodate svoj udeo. Međutim, kao i svaki suvlasnik imalo bi pravo da zahteva deobu stvari u susvojini, u bilo kom trenutku, osim u vreme kada bi ta deoba bila Vama na štetu (čl. 16. st. 1. ZOSPO). U tom slučaju o načinu deobe se možete dogovoriti sporazumno, a ako to nije moguće, pristupilo bi se sudskoj deobi (čl. 16. st. 4. ZOSPO).

U našem pravnom sistemu deoba se može izvršiti na sledeće načine:

1.) Fizička deoba – kada je moguće stvar podeliti na više fizičkih celina bez gubljenja na vrednosti ijednog od delova

2.) Civilna deoba – kada stvar proda, a vrednost dobijena prodajom se deli između suvlasnika srazmerno suvlasničkim udelima

3.) Deoba isplatom udela – kada stvar pripadne jednom od suvlasnika, koji drugima u novcu isplaćuje vrednost njihovih udela

4.) Deoba uz doplatu – kada prilikom fizičke deobe deo koji pripadne jednom od suvlasnika po vrednosti ne odgovara njegovom suvlasničkom udelu, tada mu se razlika isplaćuje u novcu

Ukoliko dođe do sudske deobe, sud će odlučiti da se deoba izvrši prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari (čl. 16. st. 5. ZOSPO).

Vaš Mladi Pro Bono