Ja i buduća supruga imamo prijavljeno boravište u različitim gradovima. Možemo li sklopiti brak u trećem mestu i kojim je to zakonom regulisano?

Poštovani,

prema našem Porodičnom zakonu budući supružnici mogu sami izabrati na području koje opštine žele sklopiti brak. Matičaru opštine u kojoj želite sklopiti brak potrebno je da podnesete usmeni ili pismeni zahtev za sklapanje braka (čl. 292. st. 1. PZ). Matičar će o tome sastaviti zapisnik i dalje će proveriti da li su ispunjeni uslovi za sklapanje punovažnog braka.

Budući da se mesto Vašeg rođenja različito od mesta sklapanja braka, matičar opštine u kojoj je sklopljen brak dužan je po Zakonu da dostavi izveštaj o sklapanju braka nadležnom matičaru, kako bi se mogla voditi jedinstvena evidencija matičnih knjiga (čl. 304. st. 1 PZ).

Vaš Mladi Pro Bono