Molim vas da mi odgovorite da li su zakonite odredbe Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda: Naime, predviđeno je sankcionisanje lica koja imaju mesečne pretplatne bus plus kartice, ako ih ne očitaju prilikom korišćenja prevoza. Da li kontrolor prilikom kontrole “validacije“ personalizovane kartice, može kazniti putnika samo zato što nije očitao karticu sa unapred plaćenim mesečnim iznosom? Ovde je povređeno obligaciono pravo. Sme li se zahtevati od ljudi da pod pretnjom kazni rade na opštoj stvari (prebrojavanja putnika radi utvrđivanja opterećenosti linija)?

Poštovani,

 

Pored Pravilnika koji ste naveli, a koje je donelo Gradsko veće grada Beograda, doneta je i Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Beograda od strane Skupštine grada Beograda, koja u čl. 36. sadrži isto rešenje u pogledu obaveza putnika.

Oba ova akta doneta su na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, a kojim je ostavljeno gradskim organima da donesu podzakonske akte kojima bi bliže bilo uređeno odvijanje javnog prevoza na teritoriji grada Beograda. Rešenja koja sadrže ova dva akta nisu  protivna Zakonu, te stoga nisu nezakonita.

 Što se tiče Vašeg pitanja o povredi obligacionog prava: obligacioni odnos koji postoji u ovom slučaju jeste ugovor o prevozu koji je zaključen između Vas i Gradskog saobraćajnog preduzeća. Ovakav ugovor, u kom su prava i obaveze obe ugovorne strane unapred određene od strane jednog ugovornika nazivaju se formularnim ugovorima

 (čl.142. Zakona o obligacionim odnosima), i prema Zakonu o obligacionim odnosima opšti uslovi ugovora  obavezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora (čl.142.st.3.). Stoga  Vi, ako koristite usluge javnog prevoza ujedno pristajete i na sve opšte uslove tog ugovora koji su Vam bili poznati, a time i na pravilo o obaveznom validiranju karte.

Tako da Vaše obligaciono pravo nije povređeno.

 

Mladi  Pro Bono