U kojim situacijama poslodavac može zaposlenog uputiti na plaćeno odsustvo ?

Postoje dve situacije u kojim se zaposleni može uputiti  na plaćeno odsustvo, to su prekid rada i smanjenje obima posla.

Kada govorimo o prekidu rada kao jednom od osnova za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo, govorimo o situaciji kada poslodavac na pojedinim poslovima potpuno obustavlja rad i da na istim poslovima u jednom određenom vremenskom periodu nije u mogućnosti da organizuje rad. To su obično situacije tipa: nedostatak repromaterijala, energenata, sirovina, nepostojanje mogućnosti plasmana robe na tržište, lagerovanje robe, odnosno stvaranje zaliha, tako da bi nastavak rada izazvao gubitke.

Situacija kada dođe do smanjenja obima posla, je situacija, kada ne dolazi do potpunog prekida rada na određenim poslovima, već je na istim privremeno i delimično smanjen obim poslovanja ( npr. nema dovoljna sirovina za proizvodnju ). Tako da svi zaposleni ne mogu biti angažovani puno radno vreme, već samo deo njih, pa će jedan broj biti upućen na plaćeno odsustvo, dok će ostali zaposleni nastaviti sa radom sa punim radnim vremenom. 

Kemal Gudžević

Ministarstvo rada i socijalne politike