Rodjen sam 1949. god. Zaposlio sam se 1971. godine i imam preko 35 godina staza. U decembru 2000. god. sam operisan i ugradjen mi je trostruki “baypas“, ali sam ja i daje nastavio da radim, do septembra 2006. god., kada sam sa velikom grupom radnika u mojoj firmi, nevezano za moju srcanu bolest, dobio otkaz kao tehnoloski visak i za to dobio otpremninu. I pored svih ulozenih napora uspeo sam da se zaposlim tek 01.07.2011., kada sam primljen na rad u jednu firmu koja se bavi osiguranjem, i to po ugovoru o radu na period od tri meseca (do 30.09.2011.). Pred kraj septembra 2011. sam uredno dobio ugovor o otkazu, ali i ugovor o radu na sledeca dva meseca (do kraja novembra). I tu sam blagovremeno dobio otkaz, kao i ugovor za sledeci mesec, decembar. Tokom decembra sam opet dobio otkaz, ali i ugovor za januar mesec, koji sam takodje potpisao, kao i sve prethodne. U januaru 2012. godine sam ponovo dobi otkaz i predlog ugovora za februar mesec koji medjutim nisam potpisao, jer sam u medjuvremenu, 27.januara 2012., dobio resenje Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da mi je 27.12.2011. godine nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti zbog bolesti, a na osnovu mog zahteva od 07.11.2011. i postupka koji je nakon toga sproveden. Obzirom da sam u veoma teskoj materijalnoj situaciji, interesuje me da li sada imam pravo na otpremninu u iznosu od tri prosecna licna dohotka zbog odlaska u invalidsku penziju, po osnovu cl. 119 Zakona o radu.

Poštovani,

Na osnovu člana 119. st. 1 pri odlasku u penziju (bilo da je ona starosna ili invalidska) sleduje Vam otpremnina u visini od tri prosečne zarade. Prosečnom zaradom se smatra prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za statistiku, u trenutku utvrđivanja tog prava. Ono što u Vašem slučaju (tj. zbog činjenice da ste bili u radnom odnosu zaključenom na određeno vreme) može biti sporno jeste trenutak u kome ste ostvarili pravo na inalidsku penziju. Na osnovu člana 176. st. 1 Zakona o radu radni odnos prestaje po sili zakona, danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti – u vašem slučaju to je 27. Januar 2012. godine. Ukoliko ste u tom trenutku bili u radnom odnosu (a to zavisi od rokova navedenih u ugovoru o radu na određeno vreme koji ste potpisali za mesec januar), ostvarujete sva prava iz radnog odnosa pa tako i pravo na otpremninu.

S poštovanjem, Mladi Pro Bono