Potpisao sam ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova od 01.01.2012 do 31.05.2012 angažovan kao nezaposleno lice na lakšim fizičkim poslovima.Da li naručilac posla sam može da odredi mesečnu naknadu za vršenje poslova ili postoji zakonska regulativa koju isti mora da ispoštuje? Da li naručilac posla može Izvršiocu obnavljati ugovor npr.dve,tri pa i više godina a da mu ne ponudi ugovor na određeno ili neodređeno vreme pitam vas jer ovde gde radim ljudi rade tako dugi niz godina nemaju pravo na G.O. bolovanje beneficije koje dobijaji radnici na oređeno ili neodređeno vreme.UNAPRED ZAHVALAN

Pošovani,

Ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova se ne zasniva radni odnos, te se pravila koja važe o minimalnoj zaradi ne primenjuju u tom slučaju. Takođe, ozirom da ne postoji radni odnos, ne postoji ni pravo na godišnji odmor, bolovanje, niti ostala prava iz radnog odnosa (osim nekih, kao npr. prava iz iz domena bezbednosti i zdravlja na radu). Ugovor može trajati najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini, a može se zaključivati svake godine bez ograničenja (bitno je da ne prelazi 120 radnih dana u toku kalendarske godine). Takođe, ne postoji obaveza poslodavca da zaključi ugovor na neodređeno ili određeno vreme sa licem koje obavlja privremene i povremene poslove.