Postovani,interesuje me da li imam pravo na novcanu nadoknadu a gazda mi nije isplatio sve doprinose,proglasena sam kao tehnoloski visak? Hvala…

Poštovana,

U skladu sa Zakonom o radu poslodavac ima prava da otkaže ugovor o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla. Članom 158 Zakona o radu je predviđeno da je poslodavac dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu. Zaradom na osnovu koje se utvrđuje visina otpremnine smatra se prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.Istovremeno je u obavezi da izvrši sve svoje obaveze u pogledu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nakon otkaza ugovora o radu i isplate otpremnine ostvarujete prava na novčanu nadokandu u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.