Postovani, u X. mesecu 2009. god sam napravio saobracajni prekrsaj (prekoracenje brzine 34km/h), danas sam dobio presudu gde mi je ordedjena novcana kazna od XXXX din ili X dana pritvora. Zanima me da li je ova kazna odredjena u skladu sa novim zakonom i ako jeste da li moze da bude obzirom da je prekrsaj nacinjen pre stupanja na snagu novog zakona? Puno hvala

Poštovani,

u svom pitanju ste samo napisali da ste izvršili prekršaj koji se tiče prekoračenja brzine i naveli za koliko to prekoračenje iznosi, bez  ijedne druge informacije o samom obeležju prekršaja koji bi ga eventualno razlikovali od drugog prekršaja sličnog obeležja. Niste svoje pitanje precizirali u smislu da ste napisali da li je došlo do prekoračenja brzine na putu u naselju ili na putu van naselja, da li ste prekoračili brzinu na putu na kome je brzina ograničena saobraćajnim znakom, da li ste upravljali vozilom čija je brzina zakonom ograničena na određen broj kilometara (autobus, motorno vozilo koje vuče prikolicu, traktor). Sve su ovo prekršaji čija su obeležja različita i za koje je propisana visina kazne različita. Visina kazne koju ste naveli ne može nas uputiti na to da odredimo koji je Zakon i prekršaj u pitanju.
Pošto se radi o neprecizno postavljenom pitanju, svoj odgovor ne možemo zasnovati na određenim pretpostavkama koji bi to prekršaj mogao da bude, a još manje da pogađamo o kom bi se Zakonu o bezbednosti saobraćaja radilo.
Ono što Vam možemo sugerisati je da obratite pažnju na sledeće činjenice. U rešenju o kažnjavanju (ili presudi) stoji na osnovu kog Zakona Vam je izrečena kazna i za koji prekršaj, taj isti podatak stoji i u Zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka.

U vreme kada ste izvršili prekršaj na snazi su bili sledeći Zakoni:  Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik SRS”, br. 53/82 – prečišćen tekst, 15/84, 5/86 i 21/90 i “Sl. glasnik RS”, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 – odluka USRS i 101/2005 – dr. zakon) i Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. list SFRJ”, br. 50/88, 63/88 – ispr., 80/89, 29/90 i 11/91 i “Sl. list SRJ”, br. 34/92, 13/93 – odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon).
Novi Zakon koji je sada na snazi je Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 53/2010) . A na osnovu koga su prestala da važe oba ova Zakona iznad navedena i to 11. decembra 2011. godine.

Zakon o prekršajima propisano je vremensko važenje propisa.

Vremensko važenje propisa

Član 6

Na učinioca prekršaja primenjuje se zakon odnosno propis koji je važio u vreme izvršenja prekršaja.

Ako je posle učinjenog prekršaja jednom ili više puta izmenjen propis, primenjuje se propis koji je najblaži za učinioca.

Saša Milosavljević, pravnik