moje ime je X . Imam XX godine I zivim u X . moj otac je imao preko 40 godine staza ,radio je i volonterski. ,preminuo je. posto smo celog zivota ziveli zajedno na istoj lokaciji ,tacnije stanu ,i on nas je u potpunosti izdrzavao ,placao racune i sve ostalo ,podigao je i unuke,i ziveli smo do zadnjeg dana u zajednici .imam muza i naravno i on je radio ,ali to nije ni izbliza bilo koliko treba .ono sto bih sada naglasila je da sam ja usvojeno dete ,interesuje me da li ja imam ikakva prava na porodicnu penziju. Inace podnela sam PIO FONDU papire na kontu mog zdravstvenog stanja koje je drasticno ugrozeno zadnjih 10 godina ,i te sam papire podnela ,interesuje me kako da ostvarim pravo na PORODICNU PENZIJU OCEVU ,JER NI JA NI SUPRUG NE RADIMO ,a imamo decu .STA MI OD PAPIRA TREBA JOS ,MOZDA SUDSKIH posto nisam ni radno bas sposobna .postoji dokumentacija lekarska koja je predata PIU ,ali sam svesna da nije dovoljna ,jer je od ordinirajucih lekara, posto na odeljenjima nisam lezala i svi dolazili kuci i lecili me dobar deo kuci ..sta mii je ciniti .molim vas uputite me ???ocajna sam i ne vidim izlaz kao i mnogi u ovoj nasoj zemlji .unapred hvala

Poštovana X,

Prema članu 27. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (ZPIO): „Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice: 1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju ili 2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije”. Sledi da je Vaš pokojni otac ispunio uslov koji se odnosi na radni staž (najmanje pet godina staža, ili da je korisnik penzije).

Vi kao usvojenik svoga pokojnog oca imate sva prava koja poseduju i biološka deca, a jedno od njih je i pravo na porodičnu penziju. Dakle, to što ste usvojeni uopšte ne pravi bilo kakvu razliku, jer u članu 28 stav 2 ZPIO, usvojenici smatraju članovima porodice umrlog osiguranika i podvode pod kategoriju “deca”. Ali za porodičnu penziju se pored srodstva iziskuje ispunjenost još nekih uslova.

Regularno, prema članu 31. ZPIO, deca ostvaruju pravo na porodičnu penziju posle navršenih 15 godina i ono traje do završetka školovanja, a najkasnije do 26. godine. S obzirom na to da Vi ne ispunjavate  uslove u pogledu starosne granice, na Vaš slučaj se primenjuje stav 4 istog člana ZPIO: „Dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu traje sve dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala posle uzrasta do kojeg se deci obezbeđuje porodična penzija a pre smrti osiguranika, pod uslovom da ga je osiguranik izdržavao do svoje smrti.“

Dakle, iz prethodnog vidimo da su uslovi da Vi steknete porodičnu penziju sledeći:

1)   da dokažete svoj srodnički odnos sa pokojnim osiguranikom;

2)   da dokažete svoju nesposobnost za rad i da je ona nastala pre smrti Vašeg usvojitelja – Što se tiče činjenice da medicinsku dokumentaciju u prethodnim periodu, kada ste se mahom lečili kod kuće, nemate – moguće je putem veštačenja utvrditi vaše zdravstveno stanje i period trajanja zdravstvenih tegoba;

3)   da dokažete da Vas je usvojitelj izdržavao do kraja svog života- prema čl. 36 ZPIO, smatra se da je osiguranik izdržavao člana porodice ako njegovi ukupni prihodi ne prelaze iznos najniže penzije iz člana 76. ZPIO u prethodnom kvartalu (poslednjih 3 meseca). U ove prihode ne ulaze: dodatak na decu, roditeljski dodatak, materijalno obezbeđenje porodice, porodična penzija ostvarena po drugom roditelju, novčana naknada po osnovu pomoći i nege, novčana naknada za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada, otpremnina zbog odlaska u penziju, kao i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda (čl. 32. st. 1. ZPIO).

Za dokazivanje ovih činjenica od kojih zavisi ostvarivanje Vašeg prava, potrebno je da podnesete sledeću dokumentaciju Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje uz popunjen Zahtev o dobijanju porodične penzije. Napomena : stavke 3,4, i 12 se ne odnose na Vaš slučaj.

1. Izvod iz matične knjige umrlih (original) za umrlog osiguranika-korisnika

2. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice

3. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca izdat posle smrti osiguranika-korisnika (original)

4. Pravnosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga

5. Prijavu o povredi na radu ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu (ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)

6. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka) za umrlog osiguranika

7. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina

8. Fotokopiju zdravstvene knjižice članova porodice

9. Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu

10. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez ( za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)

11. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti ( ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine ) za pokojnog osiguranika

12. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika

13. Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)

14. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji

15. Poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u prethodnom kvartalu pre smrti osiguranika-korisnika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju

16. Rešenje o starateljstvu ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

17. Sve pisane dokaze o stažu u inostranstvu za pokojnog osiguranika

Postoje dve vrste zahteva koje podnosite za ostvarivanje prava na porodičnu penziju:

Ukoliko je Vaš otac bio samo osiguranik, a nije primao penziju, onda podnosite ovaj zahtev: http://www.pio.rs/sr/img/Pokrajinski%20fond-zahtevi/PP%20po%20smrti%20osiguranika.pdf

Ukoliko je Vaš otac primao penziju, tj. bio korisnik penzije, onda podnosite ovaj zahtev: http://www.pio.rs/sr/img/Pokrajinski%20fond-zahtevi/PP%20po%20smrti%20korisnika.pdf

Što se iznosa porodične penzije tiče, oni se utvrđuju prema procentima od iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala, odnosno koja je korisniku pripadala u času smrti. Procenti se razlikuju u odnosu na broj članova uže porodice kojima pripada porodična penzija.

–  za jednog člana 70%

–  za dva člana 80%

–  za tri člana 90%

–  za četiri ili više članova 100%

 

Ukoliko i dalje budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš,

Pro bono  (Polaznici letnje prakse 2011)