Poštovani, da li poslodavac moze da uputi zaposlenog u istu firmu samo u drugo mesto, udaljeno 90 km od mesta prebivalista i da li je potrebno u tom slucaju da se zaposleni izjasni da je saglasan ili to moze i bez saglasnosti. Hvala

Poštovani ,
U skaladu sa Zakonom o radu, poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenuugovorenih uslova rada u slučaju premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca, putem Aneksa ugovora o radu. Članom 173 Zakona o radu je predviđeno da zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada 1. ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavc,odnsono njegovog organizacionog dela, 2. ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad MANJA od 50
km i ako je organizvoan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada kao i da je obezbeđena nakanda troškova prevoza u visini cene prevoza karte u saobraćaju. Stavom II istog člana je predviđeno da : zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva koje sam gore navela samo UZ pristanak zaposlenog.
Iz gore citiranih zakonskih odredbi , proizilazi da ukoliko je udaljenost 90 km od mesta rada na kojem sada radite do mesta na koje žele da Vas premeste, potrebna je Vaša izričita saglasnost.