199X.godine sa Stambenom zadrugom a zaključila sam Ugovor o finansiranju izgradnje poslovnog prostora – lokala sa rokom završetka objekta tokom 200X.godine. Zbog problema u poslovanju Stambena zadruga krajem 200X.godine (, bez obaveštavanja mene kao poverioca, menja projekat na način što u novom projektu ne planira lokale od 15 m2. O navedenoj promeni ja kao poverilac saznajem u razgovoru sa drugim poveriocima tek krajem 200X godine do kada su svi lokali po novom projektu već‡ rasprodati poznatim kupcima. Nakon stupanja u kontakt sa odgovornim licem Stambene zadruge dobijam objašnjeanja da ć‡u biti novčano obešteć‡ena čim se stambeno – poslovni objekat (koji je navodno u završnoj fazi) završi.Od tada je prošlo više od dve godine a isti je svo vreme u razgovoru samo pomerao rokove i datume do kojih ć‡e navedeni stambeno – poslovni objekat biti završen. U poslednjim razgovorima više ne spominje ni novac kao osnovni način obešteć‡enja već‡ neke kompenzacije u građ‘evinskom materijalu i slično.Napominjem da predmetni stambeno – poslovni objekat jeste u završnoj fazi ali se radi o velikoj površini celokupnog objekta za čije opremanje Stambena zadruga očigledno nema para, jer se stanje objekta od 200X.godine nije značajnije pomerilo u pravcu završetka istog. Molim Vas za pomoć.

Poštovani,

Na osnovu činjenica koje ste izneli u Vašem pitanju, zaključujem da se u ovom slučaju radi o neispunjenju ugovorne obaveze jedne ugovorne strane tj.predmetne Stambene zadruge.U tom slučaju Vi kao ugovorna strana koja je ispunila svoju ugovornu obavezu možete da zahtevate od Stambene zadruge da i ona ispuni svoju ugovornu obavezu i to baš na onaj način kako je navedeno u samom ugovoru, a ako ona to ne učini onda Vi možete sudu podneti tužbu radi raskida ugovora zbog neispunjenja i istovremeno tražiti naknadu materijalne štete koju zbog toga trpite, a sve to na osnovu ȍlana 124 Zakona o obligacionim odnosima. Dalje, pošto se u ovom slučaju radi o Ugovoru o građenju, potrebno je da znate da je u ȍlanu 633 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, koji reguliše ovu vrstu ugovora, propisano da za svako odstupanje od projekta građ‘enja,odnosno ugovorenih radova, izvođ‘ač mora imati pismenu saglasnost naručioca posla. Sve napred navedeno predstavljaju moguć‡nosti na koje se možete pozivati, a ako se odlučite za tužbu potrebno je da angažujete advokata.