Vodio sam spor sa STR i isti sam dobio. Sud je doneo presudu da mi tuženi isplati XX.000 na ime duga sa kamatom i XX,000 dinara sudskih troškova. Pouzdano znam da STR nema para na računu i da neće dobrovoljno namiriti dugovanje u roku od 15 dana, kako stoji u presudi, prinuđen sam da pokrenem postupak za prinudno izvršenje. – Da li predlog za prinudno izvršenje mogu dostaviti poštom sudu i da li uz isti trebam priložiti presudu radi stavljanja klauzule izvršnosti. – Na koji nasči se vrši angažovanje sudskog izvršitelja i da li će sud sam to uraditi ili će tražiti od mene da prvo platim taksu pa onda istog angažovati. – Da li ja moram lično kontaktirati sudskog izvršitelja ili on sve radi po službenoj dužnosti – Da li postoje neki rokovi da se postupak završi do kraja i presuđeni dug uplati poveriocu-tužiocu

Poštovani,

Da biste pokrenuli izvršni postupak na osnovu sudske odluke, koja se u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku smatra izvršnom ispravom, ona pre svega mora da postane izvršna. Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja izvršna je ako je postala pravosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze. (tih 15 dana koji se računaju od danadostavljanja).Ukoliko su ti rokovi prošli, potrebno je da u nadležnoj parničnoj pisarnici suda udarite pečat izvršnosti na tu Vašu presudu.

Nakon toga vi je kao dokaz uz predlog za donošenje rešenje o izvršenju prilažete sudu pred kojim tražite izvršenje. Možete isti predati poštom, uz povratnicu kao dokaz da ste poslali  i dan predaje pošti se smatra dan predaje sudu.

U zavisnosti šta će Vam biti sredstvo i predmet izvršenja, zavisi i angažovanje sudskog izvršitelja. Predmet  mogu biti račun STR-a, potražvianje STR-a, auto, pokretne stvati isl. Sam sudija predaje predmet sudskom izvršitelju, ukoliko dodje do toga dobićete obaveštelje od strane suda o danu i času i mestu održavanja takozvanog ročišta na kojem  će izaći sudski izvrštitelj i na koje će te i Vi kao poverilac biti pozvani. Taksu plaćate Vi, ali imate  pravo da prilikom preciziranja predloga za izvršenje tražite i nakandu troškova izvršnog postupka koliko oni budu iznosili.

Što se tiče trajanja postupka, to zavisi od više okolnosti, pre svega da li ima imovine , da li će se ulgati žalba na rešenje o izvršenju, da li će dostava biti uspešna , prvi popis i sl.