Poštovani, živim u porodičnoj kući sa ženom i detetom i majkom. Posle očeve smrti odrekao sam se na ostavinskoj raspravi kuće u majčinu korist. Majka mi je dala rok da se iselim iz kuće sa porodicom jer je kuća sada njena. MOJE PITANJE JE:da li ja imam ikakva prava sad da tražim svoj deo kuće, šta treba da uradim? Hvala unapred

Poštovani,
Zakon o nasleđivanju RS , predviđa da jednom data naslednička izjava je neopoziva. Izjava o odricanju od nasleđa u korist određenog naslednika se smatra izajvom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Iz Vašeg pitanja se vidi da ste se Vi i Vaša sestra prihvatili nasleđa i odrekli u korist majke. Tada se po zakonu primenjuju pravila o poklonu, jer ste vi faktički poklonili-ustupili njoj svoj nasledni deo. Određena prava na kući, u skladu sa donetim ostavinskim rešenjem, moći ćete da ostvarite tek nakon smrti Vaše majke, kada ćete na nasleđe biti pozvani Vi i Vaša sestra kao naslednici prvog naslednog rada. Majka kao nosilac prava svojine na predmetnom stanu ima sva prava raspolaganja i upravljanja nepokretnošću za života ( bilo teretnim bilo dobročinim pravnim poslom). S druge strane, zakon predviđa da naslednik koji se odrekao nasleđa može
da zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude, te se primenjuju pravila Zakon obligacionim odnosima, a ne Zakon o nasleđivanju.Tada biste morali da pokrene parnični postupak pred nadležnim sudom, ukoliko rokovi predviđeni Zakonom o obligacionim odnosima nisu istekli, ali u tom slučaju ostaje pitanje da li je ispunjen uslov koji zakon traži, a to je pre svega da li ste bili primorani, prevareni ili u zabludi kada ste davali takvu nasledničku izjavu, što je jako teško dokazati.