Nakon završene ostavinske rasprave iza pok. oca nasledila sam 1/X idealnog dela kuće, nakon knjiženja kao suvlasnik da li sam u obavezi da prihvatim novčanu nadoknadu u bilo kom iznosu kao realnu vrednost dela naledjenog dela kuće ili mogu da zadržim isti i da sačeka da nakon smrti majke da podelim ostatak nasledstva majke. Takodje me interesuje da li majka na nasledjeni deo imovine može da sačini ugovor o doživotnom izdržavanju ili testamentom da pokloni bratu ( u predhodnom periodu majka je imala moždani udar i tom prilikom je pretrpela neznatna oštećenja mozga ).

Poštovana,

Vi svojim suvlasničkim udelom možete  slobodno raspolagati, moežte ga koristiti i slično, samo za poslove koje prevazilaze okvir redovnog upravljanja na primer  ako hoćete da prodate celu  nepokretnost  mora da postoji saglasnost svih suvlasnika, ali tada postoje i  pravila o pravu preče kupovine. Isto tako Vaša majka može da sačini ugovor o doživotnom izdržavnju ili poklonu, ali tu zakoni predviđaju različite zakobnske odredbe. Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor koji se zaključuje ispred suduje, a to je ujedno i cilj da se vidi da li je primalac izdržavanja svestan i da li je u psihičkoj mogućnosoti da shvati da imovina obuhvaćena ugovorom o doživotnom izdržavanja ne ulazi u ostavinsku masu i da se njome ne  mogu namiriti zakonski naslednici. S druge strane, ugovor o poklonu se samo overava u sudu, ali Zakon o nasleđivanju predviđa institut uračunavanja poklona u nasledni deo, a ta pravila o uračunavanju poklona u nasledni deo imaju za cilj da izjdnače položaj zakonskih naslednika zaveštaoca koji konkurišu kao naslednici istog naslednog reda.