Poštovani, Imam dva pitanja. Stekao sam uslove za zakonsku rehabilitaciju po članu 98.stav 2. tačka 3( izvinjavam se ako grešim u terminologiji). Zanima me da li treba da podnosim neki zahtev i kome, ili je rehabilitacija automatska. Takođe me zanima da li se moje delo briše iz krivične evidencije i ako ne, ko posle rehabilitacije ima pravo da dobije tu informaciju. Hvala puno unapred.

Poštovani,

Postupak za donošenje odluke o rehabilitaciji je regulisan Zakonikom o krivičnom postupku. Ako su nastupili uslovi za zakonsku rehabilitaciju iz člana 98 Krivičnog zakonika, rešenje o rehabilitaciji po službenoj dužnosti donosi organ nadležan za vođenje kaznene evidencije a to je Policijska uprava prema mestu Vašeg prebivališta.Ako Policijska uprava po službenoj dužnosti ne donese rešenje o rehabilitaciji, Vi možete istoj Policijskoj upravi podneti zahtev da se utvrdi da je rehabilitacija nastupila po zakonu. Ako Policijska uprava ne postupi po Vašem zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, tek tad možete tražiti da sud koji je u prvom stepenu izrekao presudu donese rešenje o rehabilitaciji. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim, tako da se osuda i pravne posledice osude brisane u postupku rehabilitacije ne smeju pominjati