Postovani, Da li je predsednik suda u obavezi da izuzme iz postupka sudiju, protivu koga stranka podnese krivicnu prijavu ili tuzbu? odnosno Kako ZPP regulise pitanje izuzeca sudije, iz veca kada predsednik tog veca zloupotrebljava sudijsku funkciju. Po kom clanu ZPP se moze traziti izuzece i sa kojih sve razloga u srpskom zakonodavstvu.

Poštovani,

više puta smo pisali o razlozima za isključenje i izuzeća sudija, te iste možete naći na našem sajtu u okviru dela koji se odnosi na parnični postupak.

Zakon o parničnom postupku jasno predviđa razloge za isključenje, odnosno kada sudija ne može vrštiti sudijsku dužnost. Tada se mora suzdržati od suđenja i eventualno preduzeti samo one radnje koje ne trpe odlaganje. Do izuzeća sudije dolazi kada postoje razlozi koji dovode u sumlju njegovu nepristrasnost u jednom predmetu.

Isto tako u predhodno izloženim tekstovima ćete pronaći objašnjenje postupka isključenja.

Razlozi za isključenje su po članu 66 ZPP-a :

1.ako je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke , ako je sa strankom u odnosu saobveznika ili regresnog obveznika

2. ako je akcionar, član privrednog  društva ili član zadruge kada je jedan od stranaka njegov poverilac ili dužnik.

3.ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stanke srodnik po krvi u pravoj liniji, au pobočnoj liniji do 4 tog stepena, ili mu je supružnik odnosno vanbračni partner , srodnik po tazbini do drugog stepena , bez obzira da li je brak prestao ili nije.

4.ako je staralac, usvojilac ili usvojenik stranke , zakonskog zastupnika ili punomoćnika

5. AKO IZMEĐU SUDIJE I LICA IZ OVOG ČLANA TEČE NEKA DRUGA PARNICA ILI

IZMEĐU NJIH POSTOJI SUKOB INTERESA.

6. ako je u istom predmetu učestvovao u postupku posredovanja (medijacije) , u donošenju odluke koja se pobija , ili u zaključenju sudskog poravnanja koja se pobija u pranici.

7. ako je u stečajnom postupku povodom koga je došlo do spora učestvovao kao stečajni sudoja ili član stečajnog veća.