Poceo sam da radim XX.XX.2010.god.Kada sticem pravo na godisnji odmor i da li je to pun god. odmor ili srazmerni deo ? Takodje , da li je to god. odmor za 2010. ili 2011. god. ? Unapred zahvalan,

Poštovani,

Zakonom o radu je predviđeno da zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 dana ( u smislu da nije išao radni staž) stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest (6) meseci nerekidnog rada. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju. Znači da tek nakon isteka roka od 6 meseci stičete pravo na pun godišnji odmor. Dalje, zakonom je predviđeno da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo ) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini ako u kalendarskoj godinu u kojoj prvi put zasnovao radni odnos nema 6 meseci rada.