Poštovani, molim da mi odgovorite ; 1.Da li je dozvoljen prekovremeni rad na radnim mestima gde je uvedeno skraćeno radno vreme zbog otežanih uslova rada? 2.Da li je dozvoljen prekovremeni rad na radnim mestima gde se radni staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž)? Hvala.

Poštovana,

a) Skraćeno radno vreme utvrđuje se na osnovu stručne analize, u skladu sa zakonom.

Ukoliko je na određenim poslovima uvedeno skraćeno radno vreme, poslodavac ne može ponovo da utvrdi puno radno vreme ili prekovremeno bez prethodno obavljene stručne analize nadležnog organa.

Stručnom analizom nadležnog organa utvrđuje se da li postoji povećano štetno dejstvo uslova rada na zdravlje zaposlenog.

b) Prekovremeni rad na radni mestima gde se radni staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficiran staž) je dozvoljen.

Zapravo beneficiran radni staž je staž sa punim radnim vremenom i kao takav ostavlja mogućnost poslodavcu da uvede prekovremeni rad u skladu sa Zakonom o radu.

Odredbama člana 58. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je zaposleni dužan da, na zahtev poslodavca, radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran (dalje: prekovremeni rad). Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom.

U skladu sa članom 108. Zakona, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a najmanje 26% od osnovice.

Prilikom uvođenja prekovremenog rada poslodavac mora da vodi računa o zakonskom ograničenju njegovog trajanja, odnosno prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri časa dnevno po zaposlenom. Prema tome, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu samo za sate prekovremenog rada koji je određen u skladu sa članom 58. Zakona.

Ako postoji potreba da se rad na određenim poslovima organizuje na drugačiji način (npr. da zaposleni na poslovima ložača u zimskom periodu radi duže od 48 sati nedeljno), poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena u skladu sa čl. 57. do 61. Zakona. Preraspodela radnog vremena se ne smatra prekovremenim radom i zaposleni nema pravo na uvećanu zaradu za sate rada duže od punog radnog vremena u toku preraspodele.

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu (za sate rada noću, prekovremeno, na dan praznika koji je neradni dan, državnim praznicima i dr.). Poslodavac je dužan da obračuna uvećanu zaradu zaposlenom po svakom osnovu koji je nastupio i u visini koja je utvrđena zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.

Nadam se da će Vam odgovor biti od koristi! Ukoliko imate dodatnih pitanja stojim Vam na raspolaganju!

S poštovanjem,

dipl.pravnik Marko Zdravković/ sekretar Dexon d.o.o.