Razvedena sam. Sud je odredio da bivši suprug isplaćuje XX% od svojih primanja deci. On treba da dobije neisplaćene zarade za period dok smo još bili u braku. Da li deca imaju pravo da dobiju XX% od tih zarada za period dok je brak bio važeći. Da li imaju pravo da dobiju za period za mesece od kada je brak prekinut a nije isplatio alimentaciju .Hvala.

Poštovani,

Niste nam dali dovoljno informacija da bi Vam dali kvalitetan odgovor. Postupak u kom se odedila visina izdržavanja koju Vaš bivši suprug treba da plaća Vašoj zajedničkoj deci je verovatno pravosnažno okončan i samim tim je morala biti određena i dinamika plaćanja njegovih obaveza, kao i period od kada je on obavezan da svoju obavezu po tom osnovu plaća. U zavisnosti od pravosnažne presude u kojoj je morao biti odredjen datum od kada je on obavezan da plaća svoju alimentacionu obavezu zavisi i odgovor na Vaše pitanje. On je u obavezi da plaćanje vrši od datuma naznačenog u presudi, bez obzira da li ste Vi tada bili u braku ili ne. To da li ste Vi još uvek u braku ili ne nikako ne utiče na njegovu obavezu izdržavanja maloletne dece (ili dece do navršenih 26 godina, ako su na redovnom školovanju). Njegova obaveza u oba slučaja svakako postoji, s tim što dok traje bračna zajednica nema potrebe da se pitanje izdržavanja dece uređuje sudskim putem, to pitanje se aktuelizuje tek kada bračni drugovi razvedu brak ili vanbračni prekinu zajednicu života, to on deci mora da plaća iznos koji je određen u presudi. Dakle, odgovor na Vaše pitanje bio bi da Vaš bivši suprug mora plaćati samo one iznose naznačene u presudi od momenta kada je istom obavezan. U suprotnom, ukoliko ne postupa u skladu sa presudom, Vi možete pokrenuti postupak prinudnog izvršenja i naplatiti u ime Vaše dece taj iznos ili pak podneti krivičnu prijavu zbog neplaćanja alimentacione obaveze, jer je isto u Krivičnom zakoniku predviđeno kao krivično delo. Takođe, ukoliko se u u medjuvremenu od donošenja presude promene okolnosti vezane za povećanu potrebu dece kada je u pitanju visina izdržavanja, (npr. dete krene u školu, pa je sada potrebno kupovati mu i knjige i školski pribor; detetu se jave zdravstvene tegobe, pa morate da mu obezbedite lekove, bolju, kvalitetniju i skuplju hranu i sl.) Vi možete od suda u pojednostavljenom postupku zatražiti izmenu visine izdržavanja u svakom momentu kada dodje do tako promenjenih okolnosti, ali za to morate pružiti i relevantne dokaze ( račune za lekove, knjige, školski pribor…).


Slađana Popović, dipl.pravnik