Poštovani, dobila sam 2010. pravnosnažnu presudu o naknadi za materijalnu štetu, inače sam ne zaposleno lice, XX godina, pravnik, i živim sa majkom u njenoj kući. Imam 1/3 stambenog prostora od XXX m2 koji se vodi na moje ime. Da li prilikom dostave izvršenog rešenja, mogu predati dokaz o posedu imovine da se odatle namire potraživanja, ili da se stavi hipoteka na tu imovinu? Novčani iznos je XXX.000 i zatezna zakonska kamata iznosi XXX.000, da li je moguće platiti glavnicu a naknadno zateznu kamatu? Hvala unapred.

Poštovani,

Niste nam rekli o kakvoj je vrsti prinudnog izvršenja reč.

Rešenje o izvršenju na nepokretnostima može da se sprovede samo na nepokretnoj imovini na kojoj ste vi vlasnik. Ukoliko vi niste vlasnik nepokretnosti na kojoj se sprovodi prinudna naplata radi namirenja potraživanja koje neko lice ima prema vama, vi to svakako morate isticati u postupku izvršenja, odnosno uložiti prigovor na rešenje o izvršenju.

Hipoteka je založno pravo poverioca da se namiri iz te nepokretnosti ukoliko dužnik ne izmiri svoju ugovornu obavezu.U ovom slučaju nema mesta ugovaranju hipotekarnog prava za poverioca, s obzirom da vi niste ispunili svoju obavezu, što je pravosnažnom presudom i potvrđeno.

Stoga, poverilac svoje potraživanje može namiriti jedino u postupku prinudne naplate sa računa dužnika, prodajom pokretnih stvari ili prodajom nepokretnosti u vlasništvu dužnika.

Vi ne možete birati na čemu će se sprovesti prinudna naplata.

Ako se prinudna naplata sprovodi na pokretnostima, onda se ona sprovodi na svim pokretnostima koje se nađu u momentu izvršenja na adresi koja je navedena u rešenju o izvršenju. Lice koje je vlasnik nekih pokretnosti koje se u momentu prinudnog izvršenja nađu u vašoj državini može staviti prigovor i istaći da je stvar u njenom vlasništvu.

Vi morate platiti iznos u celosti zajedno sa zakonskom kamatom pre početka postupka prinudnog izvršenja i taksom na rešenje o izvršenje. Sudski izvršitelj pre početka postupka prinudnog izvršenja na pokretnim stvarima će vas pozvati da platite dugovani iznos, pa ukoliko to ne učinite sprovešće dalji postupak- procene, popisa i prodaje stvari.

Stručni saradnik,

Slađana Popović, dipl. pravnik