200X godine pokrenula sam parnicni postupak pred Opstinskim sudom cije je zadnje rociste odrzano 2009 godine. Na tom rocistu sudija je odredio vestacenje i dao vestaku rok od mesec dana da podnese izvestaj vestacenja. Od tada pa do dan danas niti je zakazano novo rociste niti je vestacenje obavljeno. Povodom toga podnela sam u junu 20XX godine zalbu Opstinskom sudu a posto oni nisu u roku od 15 dana odgovorili podnela sam i zalbu Visem sudu. U oba odgovora, koja su tek pre par dana pristigla na kucnu adresu, navodi se da je predmet predat vestaku tek u julu 20XX godine, (posle 3 GODINE) tj. posle moje podnete zalbe. Od tada je proslo 5 meseci a od poziva vestaka (psihijatra) ni traga ni glasa. Moje pitanje je sledece: Dali sudija snosi krivicu za odugovlacenje postupka i moze li se protiv njega podneti prijava? Kome uputiti zalbu na rad Opstinskog kao i Viseg suda? Da li je ovo dovoljno dobar razlog da se trazi izuzece sudije? Puno vam hvala na brzom odgovoru

Poštovana,
Kao što ste i Vi rekli, sud svojim rešenjem određuje veštačenje, predmet veštačenja i rok u kome je veštak obavezan da da svoj nalaz ili mišljenje. Članom 258 Zakona o parničnom postupku je predviđeno da veštak koji ne dostavi svoj nalaz u ostavljenom roku , sud će obavestiti o tome stranke  i pozvati ih da se izjasne na tu okolnost , a zatim može da odredi novog veštaka.
Što se tiče pritužbe na rad suda ,Vi kao stranka imate pravo na pritužbu na rad suda kada smatrate da se postupak  odugovlaci ili da je nepravilan ili da posotoji  bilo kakav nedozvoljen uticaj na rad tog suda. Kada se podnese ta pritužba predsednik suda je u obavezi da tu pritužbu uzme u razmatranje i da o preduzetim merama obavesti kako stranku tako i predsednika višeg suda , a sve u roku od 15 dana.( Osnovni sud -Viši sud) . Ukoliko je taj rok probijen i nije dao rezultata možete se na isti način putem predstavke obratiti Ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa ili Visokom savetu sudstva. ( Zakon o uređenju sudova)
Dalje, što se tiče izuzeća, zakon o parničnom postupku predviđa  da sudija može biti izuzet ako postoje okolnosti koje izazivaju sumlju u njegovu nepristrasnost( za razliku od isključenja kod koga sudija ne može vrštiti sudijsku funkciju ukoliko postoji jedan od razloga koje nabraja zakon, ali među kojima se ne nalazi odugovlačenje postupka, već su razlozi vezani za odnos stranke u postupku i sudije, rodbinske  veze i ostalo) Takođe zahtev kojim se traži izuzeće ili isključenje mora da sadrži obrazložen zakonski razlog zbog koga se traži izuzeće odnosno isključenje, kao i da se podnesu dokazi u prilog toj tvrdnji .Dosadašnaj sudska praksa je pokazala da se većina zahteva za izuzeće sudije odbacuju  kao nedopušteni jer nije  naveden zakonski razlog.
Verujem da ćete veoma brzo nastaviti sa postupkom i da ćete ostvariti svoja zakonska i ustavna prava, pre svega što je sada može se reći ,okončan ili je pri kraju  veliki postupak  reorganizacije sudstva koji je započet u  2009-toj  godini i koji je  u određenoj meri jedno vreme paralisao rad sudova i istovremeno doveo do odugovlačenja započetih postupaka.

Stručni saradnik,

Ivana Zelenkov, dipl. pravnik