Sta mi je potrebno da napravim udruzenje gradjana? Kome da se obratim? koji obrasci su mi potrebni, da li mi je potrebno i pravno lice za neki ugovor? Unapred HVALA.

Poštovani,

Zakonom o udruženju (Službeni Glasnik RS br. 51/2009 od 14. 07. 2009.) uređuje se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.

Istim zakonom uređuje se i status i delovanje stranih udruženja.

Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u registar.

Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Osnivači udruženja mogu biti poslovno sposobna fizička ili pravna lica(domaća i strana).

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom.

Skupština je najviši organ udruženja i nju čine svi članovi udruženja.

Udruženje se osniva usvajanjem osnivačkog akta i statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje, na osnivačkoj skupštini udruženja.

Udruženje ima naziv.

Naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Naziv udruženja može sadržati pojedine strane reči ako one čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član, ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine. Naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine upisuje se u registar posle naziva na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Udruženje može imati i skraćeni naziv, koji se određuje statutom.

Skraćeni naziv upisuje se u registar.

Naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar.

Naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Zbog svega navedenog, preporuka je da se pre izbora naziva uvek izvrši provera naziva i to preko Internet strane Agencije za privredne registre (http://www.apr.gov.rs/Registri/Udruženja).

Udruženje ima sedište.

Sedište udruženja mora biti na teritoriji Republike Srbije, s tim da se kao sedište određuje ona jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi mesto iz koga se upravlja udruženjem.

Udruženje ima jedno ili više lica ovlašćenih za zastupanje udruženja(zastupnici udruženja), izabranih, odnosno imenovanih na način utvrđen statutom.

Za zastupnika udruženja može biti određeno samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Zastupnik udruženja dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih statutom i odlukom nadležnog organa udruženja.

Registar udruženja vodi Agencija za privredne registre kao povereni posao.

Registar vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka.

Postupak upisa osnivanja udruženja

Postupak se pokreće podnošenjem

1. Prijave za upis  udruženja u Registar udruženja

2. Jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jednistveni registar poreskih obveznika (obrazac JRPPS – 2) – podnošenjem ove prijave udruženje dobija poresko identifikacioni broj (PIB) od Poreske uprave koji je generisan u Rešenju APR o upisu u Registar udruženja.

U ovoj prijavi se popunjavaju samo naznačeni delovi, odnosno upisuje se: naziv udruženja, kontakt podaci, način na koji će biti izvršeno dostavljanje odluke, potpis zastupnika pravnog lica odnosno podnosioca prijave.

3. Uz uredno popunjene prijave za upis osnivanja udruženja u Registar udruženja podnosi se:

a) Osnivački akt udruženja – original

(ako je osnivač udruženja maloletno lice, izjava zakonskog zastupnika maloletnog lica da ono može biti osnivač udruženja, koja sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa)

b) Statut – dva originalna primerka

c) Zapisnik sa osnivačke skupštineoriginal, odnosno overen prepis

d) Akt o izboru zastupnika udruženja koji obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika udruženja i njegov jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave-odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora).

e) Overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja, a ako ona ne sadrži podatak o  prebivalištu i adresi – i potvrda o prebivalištu, odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu

f) Dokaz o uplati naknade za upis udruženja u Registar

g) Dokaz o uplati takse za matični/registarski broj

Primere dokumenata možete pronaći na sajtu Agencije za privredne registre (http://www.apr.gov.rs/Registri/Udruženja/Obrasci), a istovremeno možete i proveriti iznos naknade za upis udruženja, odnosno iznos naknade za matični broj (http://www.apr.gov.rs/Registri/Udruženja/Naknade).

Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Po prijemu prijava Registrator proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis osnivanja. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od 30 dana od dana podnošenja urednih prijava donosi Rešenje o upisu osnivanja udruženja. Uz rešenje o upisu u Registar udruženju se dostavlja primerak statuta koji se overava pečatom Agencije i potpisom Registratora, čime se potvrđuje njegova istovetnost sa primerkom statuta koji se čuva u Agenciji.

Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz prijavu za upis.

Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za upis u Registar, ali da se uočeni nedostaci mogu otkloniti, Registrator će obavestiti podnosioca o uočenim nedostacima i naložiće mu da u primerenom roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja ispravi nedostatke odnosno uredi prijavu. Pismeno obaveštenje se dostavlja na adresu koja je u prijavi navedena kao adresa za prijem odluke Registratora i objavljuje sa na Internet strani Agencije.

Ako podnosilac prijave postupi u traženom roku i uredi prijavu odnosno dostavi urednu dokumentaciju, Registrator će u propisanom roku od 30 dana od dana podnete uredne prijave za upis Rešenjem usvojiti zahtev i izvršiti upis u Registar.

Ako podnosilac prijave ne postupi u traženom roku ili ne uredi prijavu odnosno ne dostavi urednu dokumentaciju, Registrator će, po oceni da nisu ispunjeni uslovi za upis u Registar, odbaciti prijavu.