Pravosnaznom sudskom presudom ponisten je nezakonit otkaz ugovora o radu i nalozeno poslodavcu da me vrati na rad u skladu sa mojom strucnom spremom,iskustvom i sposobnostima.Poslodavac me je vratio na rad na odgovarajuce radno mesto sa cetvrtim stepenom strucne spreme ali mi je odmah ponudio aneks ugovora kojim me “zbog potrebe posla“ rasporedjuje na obavljanje fizickih poslova mada me formalno i dalje vodi na radnom mestu sa cetvrtim stepenom.Nepotpisivanje aneksa ugovora o radu je jedan od razloga za otkaz tako da sam aneks potpisao. Interesuje me da li se ovakvo ponasanje poslodavca moze smatrati diskriminacijom ili cak zlostavljanjem(mobingom)i da li postoji pravni lek u ovom slucaju? Molio bih vas da mi odgovorite na jos jedno pitanje: Naime poslodavac mi je povezao radni staz i uplatio sve doprinose za period do ponovnog stupanja na rad ali je odbio da mi isplati naknadu stete u vidu izgubljene zarade i ostalih primanja jer u presudi niji decidirano navedena takva obaveza iako ona proizilazi iz clana 191. zakona o radu.Nakon toga podneo sam posebnu tuzbu za naknadu materijalne stete pa me zanima kakva je dalja procedura i koji su vremenski rokovi za odlucivanje po tuzbi.Naravno imajuci u vidu sudsku praksu i veliki broj predmeta u sudovima. UNAPRED ZAHVALAN!

Postovani,

u slucaju kada je pravnosnaznom sudskom presudom utvrdjeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos i poslodavcu nalozeno da zaposlenog vrati na radno mesto na kome je radio pre prestanka radnog odnosa, poslodavac moze da izvrsi premestaj na druge odgovarajuce poslove u skladu sa potrebama procesa rada. Ako ne postoje poslovi na koje bi se zaposleni mogao premestiti ili su ti poslovi vec popunjeni, poslodavac moze da primeni odredbe o visku zaposlenih.

Prema clanu 16. Zakona o radu poslodavac je duzan da zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrdjenih ugovorom o radu, odnosno aneksom ugovora o radu. U nadleznosti inspekcije rada je nadzor nad primenom Zakona o radu, tako da se mozete obratiti inspekciji rada. Ukoliko inspektor rada u postupku vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da je poslodavac učinio povredu zakona, opšteg akta i ugovora o radu, doneće rešenje kojim će naložiti poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene nepravilnosti i da u roku od 15 dana obavesti inspektora rada o izvršenju rešenja.

Ukoliko u presudi stoji samo obaveza da poslodavac lice vrati na rad i uplati mu doprinose, a ne i obaveza isplate nakande štete, pretpostavka je da zaposleni nije imao takvu štetu, odnosno da je u periodu dok nije radio kod poslodavca po nekom osnovu ostvario veće prihode nego što bi ostvario prihode kroz zaradu. Medjutim, ukoliko niste ostvarili prihode u visini zarade imate pravo da zahtevate od tuzenog isplatu zaostalih zarada, kako neposredno od tuzenog, tako i u sudskom postupku.

Tatjana Nikolić dipl. pravnik

Stručni saradnik za radno pravo