Postovani, Kako je moguce da neka banka proda dug,napravljen na tekucem racunu, trecem licu, a da ja o tome nisam obavesten i nisam potpisao nikakav ugovor o tome, iako u ugovoru o takucem racunu pise da je za sve nadlezan opstinski sud u mestu banke?

Poštovani,

Promena poverioca se vrši ustupanjem potraživanja ugovorom. Ugovarači su isklučivo stari i novi poverilac (banka i treće lice). Vaše učešće se ogleda samo u tome što će vas obavestiti o činjenici da je potraživanje ustupljeno.

Nakon prijema obaveštenja dužni ste da vašu obavezu ispunite novom poveriocu, ukoliko obavezu ispunite banci, smatra se da vaš dug niste vratili.

Od dužnika se ne traži saglasnost za zaključenje ugovora o ustupanju potraživanja jer se smatra da je položaj dužnika isti,   dužniku je po pravilu nebitno da li duguje licu A ili licu B.

Međutim, ukoliko je Ugovorom o tekućem računu, koji ste vi zaključili sa bankom, zabranjeno ustupanje potraživanja ili se zahteva vaša saglasnost, promena poverioca ostaće bez uticaja, tj. neće proizvoditi pravno dejstvo prema vama.

Novi poverilac je stupio na mesto starog, tako da njemu dugujete onaj iznos koji ste dugovali i banci, takođe, prema njemu važe svi oni prigovori koje ste eventualno imali pravo da uložite prema banci; npr. prigovor zastarelosti potraživanja.

Iako ste vi Ugovorm o tekućem računu zaključili sporazum o nadležnosti Suda, to nema uticaja na ovu situaciju, jer se ne radi o sporu.